VÅRT ERBJUDANDE

Vi tänker på driften redan vid planeringen

Vi på Wellbo Fastigheter levererar lösningar där vi ser till helheten och inte bara till den enskilda fastigheten. Kommunens behov av välfärdsutveckling är vår utgångspunkt. Utifrån behoven utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vi moderna och funktionella samhällsfastigheter av hög kvalitet över hela landet. Wellbo Fastigheter arbetar vid er sida hela vägen från eventuellt markköp till färdig byggnad. Vi kan hantera hela kedjan till nyckelfärdiga fastigheter, från projektering och byggnation till förvaltning av färdig byggnad.

Så här kan det gå till

Wellbo och kommunen identifierar tillsammans nuvarande och framtida behov av samhällsfastigheter såsom äldreboenden, trygghetsbostäder, LSS-boende, familjecentraler, skolor och förskolor – gärna i kombination med bostäder.

Kommunens idéer och behov arbetas in i ett projektförslag som innefattar projektering, finansiering och byggnation.

Wellbo Fastigheter finansierar projektet. Det innebär att kommunen inte belastas med investeringskostnader eller projektrisker.

Kommunen tecknar hyresavtal med Wellbo, om kommunen ska driva egen verksamhet inom utbildning, vård och omsorg.

Wellbo och kommunen kommer överens om en genomförandeprocess med överlämnandet av ett nyckelfärdigt projekt.
VÅRT ERBJUDANDE

God välfärd ska byggas hållbar

De byggnader som utvecklas av Wellbo ska inte bara fylla ett behov idag, de ska klara att erbjuda en god miljö i många år för alla som vistas där. Både boende, personal och anhöriga.  Wellbo arbetar strukturerat med kvalitet och hållbarhet i alla dimensioner. Vi är noga med detaljer för att skapa hus där alla mår bra. Vi bygger alltid så att våra samhällsfastigheter lever upp till kraven för Miljöbyggnad silver. De är resurseffektiva och byggda med sunda material.

Vi strävar alltid efter att spara energi – både i byggskedet och i den färdiga byggnaden. Som exempel placerar vi solpaneler som förser byggnaden med energi på taken. En god arbetsmiljö är inte bara självklart ur ett mänskligt perspektiv. Därför planerar vi in personalutrymmen som kan användas för exempelvis gym och bastu. Ökad trivsel och låga sjuktal är bra även för ekonomin.

Planerar din kommun en ny samhällsfastighet?